Hair clip Set - Burgundy and Burnt Orange

Hair clip Set - Burgundy and Burnt Orange

$ 12.00


Hair Clip set in Burgundy and Burnt Orange

Oval 3” x 1”

Rectangle 3.2” x .3”